k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Cesta do duše pomatenců, ztřeštěnců, konspirátorů a šarlatánů

1. 6. 2018 — k47

Nejsem si úplně jistý, jestli je tohle zdravý způsob života. V po­sled­ních době čtu ohromné množ­ství textu o ší­len­cích, kon­spi­rač­ních te­o­ri­ích, pseu­do­vědě, pseu­do­me­di­cíně a mám dojem, že to začíná mít ná­sledky – ne­spa­vost, ne­klidné sny, zá­vis­lost na in­for­ma­cích o mi­mo­řád­ných ma­go­rech, ztráta pře­hledu o čase a vý­padky vědomí.

Kliknu na jeden článek a na­jed­nou zjis­tím, že uběhlo něco mezi čtyřmi a šest­nácti ho­di­nami, pa­ra­ly­ticky ležím v po­steli, no­te­book na pod­laze, mám ote­vře­ných čty­ři­cet sedm zá­lo­žek a ne­dě­lal jsem nic jiného, než si do hlavy hrnul kvanta fak­to­idů o bláznech, pod­vod­ní­cích, ego-ma­ni­a­cích nebo přímo bez­peč­ných lhá­řích, nejedl jsem, nepil, možná nej­spíš ani ne­dý­chal, po­hy­bo­valy se mi jen oči, vy­prahlé a rudé, klouzaly po ne­ko­neč­ných vir­tu­ál­ních strán­kách. Jak říkám: Nebude to příliš zdravé, už jen kvůli vysoké ná­vy­ko­vosti.

Pa­ma­tuji si, že se zas ukázal můj ob­lí­bený ka­ta­stro­fista Im­ma­nuel Ve­li­kov­sky, který se snažil jenom do­ká­zat, že všechno, co se píše ve starém zákoně včetně ne­ko­neč­ných kon­tra­dikcí, není nic než přesný popis his­to­ric­kých faktů. Ve svém zápalu nejen zcela pře­psal his­to­rii blíz­kého vý­chodu, pře­ko­pal chro­no­lo­gii egypt­ských krá­lov­ství, ale také změnil zákony fyziky a vy­na­lezl mnohé nové včetně me­zi­pla­ne­tár­ního ku­leč­níku: V roce 1500 př.n.l. se podle něho Venuše málem sra­zila se Zemí a to samé se po­da­řilo Marsu v roce 747 př.n.l. Dále tvrdil, že (z ně­ja­kého důvodu) ještě během za­zna­me­nané his­to­rie lid­stva Země obí­hala kolem Sa­turnu a Venuše začala svou pla­ne­tární ka­ri­éru jako kometa vy­mrš­těná z Ju­pi­teru (to vedlo k poz­děj­ším te­o­riím o Nibiru a pla­netě X, které byly hlav­ními kan­di­dáty konce světa plá­no­va­ného na rok 2012, díky moc).

Všechno jsou to po­cho­pi­telně ne­smysly, které po­pí­rají všechny pod­klady fyziky a as­t­ro­no­mie. Ve­li­kov­sky ale ne­u­padl v za­po­mnění jako další z ne­ko­nečné série bláznů a po­ma­tenců, ba právě naopak, jeho ší­len­ství na­ka­zilo jiné. Stal se nexem kon­spi­rací a pseu­do­vědy. Jeho kniha Worlds in Col­li­sion lámala všechny re­kordy a jako best­seller mu za­jis­tila ob­rov­skou ex­po­zici a armádu věr­ných ako­lytů. Jeho stře­lené pa­vě­decké teorie in­spi­ro­valy ná­sle­du­jící ge­ne­race šar­la­tánů a po­ma­tenců. Ve­li­kov­sky začal spe­ku­lo­vat o elek­tric­kém vesmíru a tyto jeho divoké vý­střelky byly roz­ve­deny ná­sle­du­jí­cími ge­ne­ra­cemi spe­ku­lá­torů do ex­trém­ních závěrů: Gra­vi­tace je způ­so­bena elek­tro­mag­ne­tic­kými efekty, je di­pó­lová, slunce je duté, ne­pro­bíhá s něm žádná ja­derná fúze, ale jde o místo elek­tric­kých výbojů jakési ga­lak­tické roz­vo­dové sítě. Nebo něco na ten způsob. Jako ob­vykle jde o ne­smysly, kon­spi­race a nic co by jen vzdá­leně při­po­mí­nalo kon­sen­zus vě­decké ko­mu­nity.

A to – onen rozpor – je to hlavní. Když za­čnete (nedej bože) po­slou­chat kon­fe­rence pří­z­nivců elek­tric­kého vesmíru, rychle zpo­zo­ru­jete jedno spo­lečné téma: Velkou část času se snaží zdis­kre­di­to­vat sou­čas­nou vědu. Tvrdí, že nedává smysl, že rov­ni­cím nikdo ne­ro­zumí, že se příliš vzdá­lila ideálu ex­pe­ri­mentů, že se stala příliš ma­te­ma­tic­kou (po­každé když zmíní Teslu, dejte si drink – všichni „al­ter­na­tivní vědci“ z ně­ja­kého důvodu do­sta­nou ne­o­vla­da­tel­nou erekci, jakmile je padne jeho jméno).

La­men­to­vání nad ne­e­fek­ti­vi­tou vědy je ještě ta lepší va­ri­anta. La­men­tá­toři (ob­vykle bez vět­ších důkazů) tvrdí, že sou­časná věda a po­znání se vydalo na scestí a není efek­tivní nebo uži­tečná a exis­tuje cesta ven, ob­vykle v podobě ná­vratu k ně­ja­kému dří­věj­šímu ideálu (říkal někdo Nikola Tesla?).

Oprav­doví po­ma­tenci jsou pře­svěd­čení, že oni mají le­gi­timní, re­vo­luční vě­dec­kou teorii a nikdo je nechce uznat za génie, kte­rými jsou, pro­tože celá vě­decká obec je buď, zcela po­hl­cená do vlast­ních teorií, slepě ig­no­ruje nebo zá­měrně dusí, pro­tože sami mají své nekalé a podlé důvody. Tak se ty­picky pozná magor, šar­la­tán nebo ztřeš­tě­nec: Věří v kon­spi­raci aka­de­miků a in­te­lek­tu­álů, věří, že ho chtějí umlčet, pro­tože on jediný má pravdu. Ne­zá­leží co přesně je pod­stata oné kon­spi­race – ať už je sa­ta­nis­tická, nebo jde o Ilu­mi­náty, new world order, svo­bodné zed­náře, sku­pinu Bil­der­berg, re­po­idy nebo jen snahu aka­de­miků nebýt od­ha­lení jako pod­vod­níci a lháři.

Tento manévr dostal vlastní jméno podle slav­ného per­ze­ku­o­va­ného as­t­ro­noma: Ga­li­le­ov­ský gambit. Pokud tvoje názory pro­vo­kují ne­ga­tivní reakci es­tab­lishmentu, musíš mít pravdu.

Ne­mu­síš. Stejně jako ji neměl Ve­li­kov­sky a ti­sí­covka jeho ako­lytů. Všichni byli jen vy­ši­nutí snílci, kteří se brali příliš vážně a neměli po­tu­chu o vě­dec­kém pro­cesu for­mo­vání a tes­to­vání teorie.

Na druhou stranu, kdyby všichni byly ra­ci­o­nální, nemohl bych žas­nout, nad jejich ší­len­stvím.


+1: Ve­li­kov­sky svou čin­ností po­lo­žil zá­klady re­vi­do­vání chro­no­lo­gie dějin. Sám upra­vo­val běh sta­letí na blíz­kém vý­chodě a Egyptě, ale jeho snaha vedla jiné k po­dob­ným čistkám dějin Evropy. Ana­toly Fo­menko zre­vi­do­val dějiny starého kon­ti­nentu a vysnil si, že doba temna po pádu římské říše se ne­ko­nala a „sku­tečná“ his­to­rie začíná 11. sto­le­tím. Jeho teorii se upsal na­pří­klad ša­chový ar­ci­mág Garry Kaspa­rov.

+2: Další po­di­víni/ku­ri­o­zity: lidé omlou­va­jící Sta­lina, Gene Ray a jeho Time Cube, Do­mi­ni­o­nis­mus plo­cho­zemci, rozpí­na­jící se zeměOr­go­nová ener­gie v kterou tolik věřil Wil­liam S. Burrou­ghs.

+3: Win­ston Chur­chill byl ra­sista, stejně jako Gandhi. To ne­zna­mená, že bychom je měli zcela za­vrh­nout, konec konců nikdo není per­fektní, jen je vnímat jako troj­roz­měrné osob­nosti, které mají své před­nosti a chyby, ne jen jako ide­a­li­zo­vané figury vy­stři­žené z papíru, které mohou být jen ab­so­lutně per­fektní nebo zcela za­vr­žená a nic mezi.

+4: Falun Gong není jen me­di­tační praxí, která padla za oběť čín­skému režimu, jak se pre­zen­tuje na Západě, ale pl­no­hod­notný kult vedený pr­votříd­ním po­ma­ten­cem se zpá­teč­nic­kými a re­ak­ci­o­nář­skými názory.

+5: Nej­lepší věc, která vzešla ze života Im­ma­nu­ela Ve­li­kov­skyho je album The Mar­ty­r­dom of a Ca­ta­stro­phist od Juniusu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz