k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

CCC

31. 12. 2018 — k47 (♪)

Konec roku patří staš­li­vému ně­mec­kému pří­zvuku a hac­ke­rům na kon­fe­renci Chaos Com­mu­ni­cation Con­gress, která se každým rokem pořádá v ně­kte­rém městě našich se­ver­ních sou­sedů (těch, kte­rých nás anek­to­vali, ne těch se kter­tými jsme mohli vy­tvo­řit kon­fe­de­raci). Tento rok se jich v Lipsku sešlo celých 16000. Všechny před­nášky stre­a­mo­vali živě na in­ter­netu a už v prů­běhu kon­gresu je vy­dá­valy jako VoD. Tady je výběr ně­ko­lika dor­bých, které jsem zatím viděl:


+1: poprvé jsem se o CCC zmínil v roce 2011.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz