k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

CCC

31. 12. 2018 — k47

Konec roku patří straš­li­vému ně­mec­kému pří­zvuku a hac­ke­rům na kon­fe­renci Chaos Com­mu­ni­cation Con­gress, která se každým rokem pořádá v ně­kte­rém městě našich se­ver­ních sou­sedů (těch, kte­rých nás anek­to­vali, ne těch se kte­rými jsme mohli vy­tvo­řit kon­fe­de­raci). Tento rok se jich v Lipsku sešlo celých 16000. Všechny před­nášky byli stre­a­mo­vány živě na in­ter­netu a už v prů­běhu kon­gresu se na webu CCC ob­je­vo­vali jako videa če­ka­jící na vaše smysly. Tady je výběr ně­ko­lika dob­rých, které jsem zatím viděl:


+1: poprvé jsem se o CCC zmínil v roce 2011.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz