k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Brutalismus

25. 2. 2018 — k47 (♪)

Nahý po­hle­dový beton je krásný. Není to doména jen mo­der­ních vý­střelků jako NTK nebo FIT, ale bru­ta­lis­tické ar­chi­tek­tury, která pří­sahá, že stavba musí být celá z litého betonu a spíš než budovu ur­če­nou pro živé by­tosti, musí při­po­mí­nat jakýsi kryt při­pra­vený pro dny, až spad­nou bomby.

SSD jsou mo­der­ním zá­zra­kem, který nás osvo­bo­dil od čekání a po­ma­lého bootu. Ale má i svou stin­nou stránku: Po­měrně vy­so­kou cenu za gi­ga­bajt ve srov­nání s ro­tu­jí­cími disky. Ty stále kra­lují ce­ní­kům a my smr­tel­níci bez be­ze­dných ban­kov­ních účtů, jsme zů­stali, vy­pla­veni SSD re­vo­lucí na po­břeží re­a­lity, s re­la­tivně malými disky, uvěz­nění v malém ope­rač­ním pro­storu. Z toho důvodu si čas od času musím na disku zcela oku­po­va­ném fot­kami ukli­dit. Jako správný fo­to­graf-di­le­tant fotím do kom­bi­nace jpeg+raw, 30 mega na jedno cvak­nutí zá­věrky, to nej­lepší z obou světů, pokud tedy ne­po­čí­tám datový objem, plné karty a čekání, až se vy­klidí buffer. Těchto 30 mega si vy­ná­sobte za­tra­ceně hodně snímky a vý­sled­kem je disk plný velice blízko 100%.

Na druhou stranu, když si v tom dělám po­řá­dek, najdu nějaké ob­rázky, které jsem zatím na k47čku nedal, jako třeba ty, které jsou roz­pro­střeny kolem tohoto pa­ra­grafu, z bru­ta­lis­tické en­klávy na Stra­hově, po­ří­zené někdy koncem roku 2016, krátce potom, kdy jsem se bez pla­cení dostal na rally­sprint závody v tom konci města.

+1: Za po­zor­nost taky stojí tohle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz