k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Brouk

22. 9. 2018 — k47

Při­padá mi, že jsem se letos snad ani jednou ne­vy­dal hledat od­porný pa­vouky a jiný hmyz pro makro-fotky. Brouci se vždy vydali ke mně.

Bylo po půl­noci, ležel jsem v po­steli, četl sbírku po­ví­dek J. G. Ballarda Mýty blízké bu­douc­nosti, ote­vře­ným oknem do Cely něco vle­tělo, podle zvuku něco vět­šího než vosa nebo včela. Nej­spíš sršeň, pro­hnalo se mi hlavou, za­tímco jsem otáčel stránku. Nebudu se kvůli němu zvedat. Pro­blém vy­ře­ším, až když to bude ne­zbytně nutné.

Nikdy nebylo. Tenhle brouk se nezdá, že by prahnul po lidské krvi a chtěl při­vo­dit zkázu lid­stva pro­střed­nic­tvím ne­pří­jem­ných ale nijak ne­bez­peč­ných bod­nutí. Vy­vo­lá­val re­spekt jen tím, že hučel jako mi­ni­a­turní kvadro­kop­téra a při­stá­val s ele­gancí bal­vanu svr­že­ného z hradeb.

Kdo mi řekne, co je to zač za or­ga­nis­mus, do­stane blu­diš­ťáka. Je už pozdě (nebo možná příliš brzo, záleží odkud se na to dívám) & nemám du­ševní sílu na iden­ti­fi­kaci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz