k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Smradlavý brouk

19. 12. 2018 — k47 (♪)

Jak jsem tady už zmínil, všechny živé sub­jekty pro makro-fotky ke mně letos přišly/při­le­těly sami od sebe. Tenhle brouk není vý­jim­kou. Na­jed­nou se ve tmě ozvalo bzu­čení tuhých křídel a rána. Pro­vedl jsem prů­zkum terénu ale nic. Za chvíli zase hučení a rána. Ten­to­krát při­stál přímo na stole na stohu papírů. Šlo o pří­sluš­níka druhu, který Celu již jednou na­vští­vil, ale ten­to­krát ne­vy­zpy­ta­telně smrděl.

Nabízí se otázka, jak se sem jenom do­stá­vají. Za po­slední měsíc jsem nikdy ne­o­te­vřel okna Cely a dveře jsem ote­ví­ral taky jen okra­jově, ani nebylo třeba, pro­tože jsem se uvnitř za­ba­ri­ká­do­val & čekám na pří­chod jara. Tihle ne­zvaní hosté musejí znát ně­ja­kou tajnou pří­stu­po­vou cestu nebo sku­linu v pe­ri­me­tru sta­rých ka­men­ných zdí, pro­tože jinak si to ne­do­kážu vy­svět­lit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz