k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bleskování 2 + House of Leaves

30. 5. 2018 — k47

Za po­slední měsíc jsem skoro nesáhl na foťák. Nebyla nálada, nebylo nic. Stejně jako čas nebo chuť něco psát. Hodím sem něco starého jako výplň, abych splnil denní kvótu a nechám to být. (jako třeba tady nebo tady).

Na­po­sledy jsem po­ři­zo­val obraz re­a­lity na matici světlo-cit­li­vých bodů ně­ko­lik nocí zpátky, byly to lepší snímky pro tenhle 5.25 let starý článek o Da­ne­i­lewskiho románu House of Leaves. Ty pů­vodní měly kva­litu špatné web-kamery z minulé dekády, která byla pře­kva­pivě na­vr­žená tak, aby sní­mala svět, jak ho vidí potkan vý­chodní. House of Leaves, nebo House of Leaves, trváte-li na přes­ném jménu z ce­lo­ba­revné edic, si to pár po­hledů do strá­nek za­slouží, pro­tože je to kniha za­jí­mavá prací s textem a to do­slova: Text, jeho pozice a uspo­řá­dání na stránce je způsob, jak sdělit dů­le­žité pocity. Da­nie­lewsky na­pří­klad ne­řekne, že Na­vid­son pro­chází la­by­rin­tem, on vy­bu­duje la­by­rint ze slov, od­stavců a ne­ko­neč­ných po­zná­mek. Něco z toho je vidět v onom ak­tu­a­li­zo­va­ném článku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz