k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Bible je divná

18. 5. 2018 — k47

Ani nevím jak přesně se to stalo, ale v jeden oka­mžik jsem se pro­bral s no­te­boo­kem v klíně a měl jsem ote­vře­ných asi sto dvacet zá­lo­žek Rati­o­nal wiki pře­vážně o bibli a křes­ťan­ství. Jak říkám, jsem v tom ne­vinně, nemám ponětí, jak jsem se dostal do té kom­pro­mi­tu­jící si­tu­ace, muselo jít o nějaký stav ne­vě­domé au­to­ma­tické ak­ti­vity.

Možná jsem zakopl o termín Apo­cry­pha – části bible, které nejsou uzná­vány ně­kte­rými církvemi – a už se to vezlo. Bible je totiž pře­kva­pivě za­jí­mavý ar­te­fakt. Ne tím, co říká, ale vším ostat­ním. Bible není jed­notná kniha, jde o ko­lekci růz­ných částí z nichž různé jsou uzná­vány růz­nými de­no­mi­na­cemi. Exis­tují al­ter­na­tivní even­ge­lia, ně­která z nich po­ně­kud – jak to říct? – fan­taskní, jako třeba Kniha Eno­chova.

V ní se Enoch (pra-pra-děd Noa) stane an­dě­lem Me­ta­t­ro­nem, velkým jako sama země, se dva­a­se­dm­de­sáti křídly a 365 očima. Nor­málka. Nebo třeba banda na­dr­že­ných andělů se vydá sbalit po­zem­ské ženy a zplodí s nimi ne­phi­lim – obry údajně vyšší víc jak 2 míle. A proto ženy mají nosit za­kryté vlasy, aby je ne­zbouchli roz­raj­co­vaní andělé. Nemělo by to být naopak? Andělé to začali, když se to YHWH ne­lí­bilo, měl s nimi něco udělat. Ale co by člověk čekal od sta­ro­zá­kon­ního boha, který ne­o­plý­val příliš mnoha po­zi­tiv­ními vlast­nostmi.

Super je taky ano­to­vaná bible, která ke vět­šině veršů při­dává ma­ličký ko­men­tář, který po­u­ka­zuje na všechny kon­tra­dikce, roz­pory, ne­kon­zis­tence a po­div­nosti. Je z toho vidět, že bible je smě­sice mnoha růz­ných pří­běhů a mýtů, mnohem star­ších a pře­vza­tých z jiných kultur a spo­leč­ností, zkom­bi­no­va­ných do­hro­mady, často ná­si­lím a s ne­pří­liš velkou dávnou kon­zis­tence.

A tohle je ta za­jí­mavá část, sle­do­vat jak se celý text a všechno s ním spo­jené vy­ví­jelo, od su­mer­ských mýtů a dáv­ných jiných po­věstí. Nešlo o vy­je­vení nějaké vyšší entity, ale proces, který sle­do­val různé cíle, po­hy­bo­val se v re­á­li­ích doby že­lezné a byl po­li­ticky a by­ro­kra­ticky usměr­ňo­ván vše­mož­nými kon­cily a sle­zi­nami bis­kupů, kteří se do­hodli co je fajn a co radši vyhodí.

Roz­hodně si pře­čtěte ano­to­vaný starý zákon, aspoň za­čá­tek Ge­ne­sis, stačí pár strá­nek, aby se do­sta­vil pocit, že bible je za­tra­ceně divná. Jak to­muhle někdo může věřit? Vždyť jsou to jen prehis­to­rické po­věsti bohatě na­mi­xo­vané s ne­smysly.


+1: Arno Schmidt: Al­though he was not a deist in the con­ven­ti­o­nal sense, he ma­in­ta­i­ned that the world was cre­a­ted by a mon­ster called Le­vi­athan, whose pre­da­tory nature was passed on to humans. Still, he thou­ght this mon­ster could not be too power­ful to be at­tac­ked, if it be­ho­o­ved hu­ma­nity.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz