k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Automatizace udělá z práce peklo

2. 2. 2018 — k47

S tím jak bude au­to­ma­ti­zace po­stu­po­vat a bude k dis­po­zici stále méně pra­cov­ních pří­le­ži­tostí, ta pra­covní místa, která pře­žijí, budou hůře pla­cená, s del­šími ho­di­nami a dras­ticky na­růs­ta­jí­cími nároky. Pro ne­do­sta­tek lep­šího ter­mínu půjde o ot­rockou práci.

Sled udá­lostí bude ná­sle­du­jící: Au­to­ma­ti­zace učiní ob­rov­ské množ­ství lidí nad­by­teč­nými, na­jed­nou je o každé místo ob­rov­ský zájem, jde o trh s gi­gan­tic­kým pře­byt­kem na­bídky a za­měst­na­va­telé si můžou dik­to­vat pod­mínky jak se jim zlíbí. Když někdo nebude stačit, bude oka­mžitě na­hra­zen jiným člo­vě­kem, který je hla­dový po práci a do­slova hla­dový.

Amazon je jako v mnoha pří­pa­dech krok napřed před zbyt­kem světa. Bez­o­sovi děl­níci pra­cují v hroz­ných pod­mín­kách, když ne­stačí, jsou urych­leně na­hra­zo­váni a jejich platy jsou tak mi­zerné, že po­tře­bují asi­s­tenci státu.

Zatím se to týká jen ne­kva­li­fi­ko­vané práce, ale výzkum umělé in­te­li­gence, která je mo­to­rem ab­so­lutní au­to­ma­ti­zace, po­stu­puje mí­lo­vými kroky a začíná po­ží­rat stále vyšší a lépe pla­cené pozice pra­cov­ního žeb­říčku. Do deseti let, bude ohro­žena práce všech s vý­jim­kou jen ně­ko­lika vy­vo­le­ných na samém vr­cholu py­ra­midy, kteří pro­vá­dějí výzkum a vývoj umělé in­te­li­gence (jako třeba ti in­že­nýři nvidie, za které google na­bí­zel deset me­ga­do­larů 1 ). Běžný pro­gra­má­tor, který má teď místo zcela jisté a proto je slepý k pro­blé­mům ohro­žu­jící jiné vrstvy po­pu­lace, se může za pár let oct­nout na dlažbě nebo se bít k smrti v aré­nách za stále menší a menší odměny a čekat, kdy ho na kusy roz­tr­hají ještě mladší, agre­siv­nější a hla­do­vější pro­gra­má­toři.

Někdo Bez­o­sovu ty­ra­nii na twit­teru ob­ha­jo­val a útočil na em­pa­tii s vy­ko­řis­ťo­vá­ním tím, že tomu kri­tici ne­ro­zumí, pro­tože nikdy ne­ří­dili kom­plexní byznys, známky em­pa­tie pro ně byly „hy­per­ven­ti­lu­jící mo­ra­li­tou“ a ob­di­vo­vali pod­ni­ka­tele vy­tvá­ře­jící pra­covní místa pro ty, kteří si chtějí v životě po­lep­šit. Ale pokud je možné si po­lep­šit jenom ot­rockou prací, pro­tože jiná al­ter­na­tiva exis­tuje, je tohle služba dobru?

Říkali: Založ vlastní firmu & za­chraň svět. To je stu­pidní ar­gu­ment. To je po­dobné, jako říkat, že nemůžu kri­ti­zo­vat au­to­kra­tický režim, dokud se ne­stanu dik­tá­to­rem ve vlast­ním státě. Je to jen způsob jak umlčet od­půrce. Jejich ar­gu­menty nemají váhu, když sami nejsou na iden­tické pozici jako kri­ti­zo­vaný.

Pokud není možné pro­vo­zo­vat pro­spe­ru­jící firmu bez roz­sáh­lého vy­ko­řis­ťo­vání, jaký má vlastně smysl celé so­ci­o­e­ko­no­mické uspo­řá­dání? Když se so­ci­o­pati vždy do­sta­nou na vrchol a vy­je­bou s lidmi, kteří mají svě­domí, jaký smysl má tahle fraška? Jestli není možné vy­bu­do­vat lepší svět, naší po­vin­ností může být ten sou­časný zničit. Anar­cho­pri­mi­ti­visti můžou být na správné stopě, ale někdo může na­mí­tat, že ne­za­chází do­sta­tečně daleko.

Do bu­doucna je možné se vydat po ně­ko­lika cestách. Li­ber­ta­ri­áni říkají ne­sa­hejte mi na vlast­nické právo, lidem v nouzi někdo pomůže, jsem si tím jistý, nebudu to já, ale někdo jiný se určitě najde. Bill Gates na­vr­huje zdanit stroje. Rádoby pro­gre­sivní hlasy volají po zá­klad­ním příjmu. Ale jediné sku­tečné řešení je glo­bální ko­mu­nis­tická re­vo­luce a pře­vzetí kon­t­roly nad pro­středky au­to­ma­ti­zo­vané výroby.

Čas re­vo­luce je právě teď.


  1. Na­bí­ze­ných 10M$ je v pře­počtu 200M korun, medián české mzdy je něco kolem 25000, což zna­mená, že jed­nomu vý­vo­jáři umělé in­te­li­gence na­bí­zeli tolik, kolik by si prů­měrný Čech vy­dě­lal za 666 let.

+1: Au­to­ma­ti­zo­vaný nábor.

+2: AI Is Coming for Your Fa­vo­rite Menial Tasks

+3: How hard will the robots make us work?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz