k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Jak nakonfigurovat asciiblog

13. 9. 2018 — k47

Asi takhle: Napsal jsem další kus návodu jak po­u­ží­vat as­cii­blog – tedy soft­ware, který ge­ne­ruje tenhle web + pár dal­ších1 . V do­ku­men­taci teď můžete stu­do­vat popis všech kon­fi­gu­rač­ních di­rek­tiv pro při­způ­so­bení vlast­ního blogu.

Psaní do­ku­men­tace není taková zábava jako tvořit nový kód, ale není to zas tak zlé. Jenom musím popsat vlastní du­ševní po­chody a záměry a velice hrubě ob­táhnout jejich obrys, aby z toho měli něco i ti, kteří mi nevidí do hlavy. Že to za půl roku bude i moje po­můcka, pro­tože všechno to, co bylo na­prosto jasné, mi zmizí z hlavy jako pára paměti nad hrncem na­pl­ně­ným šedou kůrou mozko­vou, není třeba při­po­mí­nat.

Stává se to čas­těji něž by mělo – po­dí­vám se na vlastní kód a tápu. Co to vlastně dělá, proč je to zrovna takhle, jaký je význam téhle věci, nemůže se nic stát, když ji smažu. A na­jed­nou se všechno roz­bilo. Do­ku­men­tace se hodí, slouží jako značky na stěně zpola za­sy­pa­ných jes­kyní vzpo­mí­nek.

Ze všeho nej­více mě baví dělat drobné změny, které soft­wa­rový pro­dukt ně­ja­kým způ­so­bem vy­lepší. Žádné akce kulový blesk, zrych­lo­vání, pře­ko­pání od zá­kladů, změny pa­ra­dig­matu, di­srupce, hlavně uži­tečné ma­lič­kosti pro lepší po­u­ži­tel­nost. Skripty pro kon­t­rolu častých chyb pra­vo­pisu nebo de­tekce ne­po­u­ži­tých fotek jsou pří­klady těch vět­ších. V kódu as­cii­blogu jich je zašito mnoho dal­ších, na­pří­klad: Všechny in­terní odkazy se kon­t­ro­lují, zdali jsou va­lidní. Pokud vedou na ne­e­xis­tu­jící stránku, je vy­psána chyba a zá­ro­veň se odkaz pře­vede na oby­čejný ne­kli­ka­telný text. Zavedl jsem to pro­tože se čas­těji, než by se slu­šelo, pře­klepnu. To mě štvalo, obo­ha­til jsem pro­gram o ně­ko­lik kon­t­rol, pro­dukt je zas o něco pří­jem­nější po­u­ží­vat & mám z toho dobrý pocit.

Vzorem může být Knu­thův TeX, čty­ři­cet let vy­ví­jený soft­ware, který ne­smě­řuje k nové funk­ci­o­na­litě a pře­vrat­ným změnám, ba právě naopak: Má vy­ty­čený cíl jak má vý­sledný vy­pa­dat ko­nečný pro­dukt a pomalu se k němu asympto­ticky blíží. To se pro­mítá do čís­lo­vání verzí. Od tře­tího vydání každý update přidá další cifru π. Sou­časná čtyři roky stará verze nese zna­mení 3.14159265.

Nemám přes­nou vizi, jaká by měla být fi­nální podoba as­cii­blogu, ale obrysy jsou prosté: Na jedné straně zdro­jové sou­bory, na druhé HTML sou­bory. Nic moc za­jí­ma­vého se na to nedá na­le­pit.


  1. Při­padá mi, že jich je ještě ně­ko­lik extra, ale nějak si je nemůžu vy­ba­vit. V bu­doucnu bych také chtěl pře­vést funk­ci­o­nálně.cz z wor­d­pressu, který je na­psaný v PHP a čas od času je v něm ob­je­vena kri­tická zra­ni­tel­nost, do as­cii­blogu, který ge­ne­ruje čisté HTML, které je z prin­cipu ne­prů­střelné.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz