k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Co rakovina vlastně chce?

13. 7. 2018 — k47

Před chvílí jsem do­kou­kal film An­ni­hi­lation a jaký to byl film! No­mi­nálně jde o sci-fi kom­bi­no­vané s body-ho­ro­rem, ale prak­ticky se snaží od­po­vě­dět na otázku „Co ra­ko­vina vlastně chce?“ Nechce nic, jen exis­tuje a dělá svojí věc. To se po­stupně tým pěti vědkyň do­zvídá, za­tímco se noří do hlubin ob­lasti na­zý­vané The Shi­m­mer. Ta vznikla po pádu me­te­o­ritu a bi­o­lo­gická re­a­lita se v ní začala po­divně krou­tit a mu­to­vat. Čím blíž epi­cen­tru se do­stá­valy, tím na­rá­žejí na větší a bi­zar­nější mutace.

Není to žádný hlučný, stu­pidní akční spek­tákl, jen to ne. An­ni­hi­lation počítá, že diváci jsou in­te­li­gentní a budou dávat pozor, dává si na čas a buduje at­mo­sféru. Při sle­do­vání mi na mysli vy­ta­nul Sor­ce­rer. An­ni­hi­lation mělo nádech filmu z té doby – hudba, tempo, at­mo­sféra, prostě všechno.

Všechno tyto kom­po­nenty po­má­hají vy­tvo­řit ne­pří­jemný pocit, že to, co se děje v mu­tu­jící kra­jině jakoby pro­rostlé nádory, je pro nás zcela ne­po­cho­pi­telné. Nevíme o se stalo a ani proč, musíme se jen vy­po­řá­dat s ná­sledky ne­zná­mého.

Přesně tohle jsem čekal, když jsem poprvé četl o filmu Mon­sters – dvo­jice pro­ta­go­nistů se vydá na cestu skrz oblast za­mo­ře­nou ja­ký­misi mi­mo­zem­skými tvory a po­stupně ob­je­vuje stále po­div­nější mutace. Tak nějak zněla upou­távka. Ale film byl v po­rov­nání s mojí fan­ta­zií zkla­má­ním. Na­ko­nec jsem se dočkal aspoň teď. Se zpož­dě­ním sedmi let.


+1: Pokud chcete vědět víc, An­ni­hi­lation se baví i kluci z RLM.

+2: Kon­cept „Mon­sters, ale lepší,“ ve mě ně­ja­kou dobu zůstal a do­konce jsem začal se­pi­so­vat sérii po­ví­dek, kterou měla od­star­to­vat Mía. Zů­stalo z toho jen hro­mada po­zná­mek na disku a nic ne­do­kon­čeno.

+3: Další po­ten­ci­ální příběh, který se mi ob­je­vil v prázdnu mozkovny: Vědci v urych­lo­vači částic omylem vy­tvoří černou díru. Ta pomalu začíná růst a do tisíce let ne­od­vratně pohltí celou pla­netu Zemi. To je ne­pří­jemné, ale na druhou stranu jde o fan­tas­tic­kou pří­le­ži­tost pro dů­kladný výzkum čer­ných děr a Ha­w­kin­govy ra­di­ace. Pro­ta­go­nista pří­běhu poprvé dorazí do tohoto za­ří­zení. To je zatím uta­jo­vané, pro­tože si nikdo není jistý, jak na vzdá­le­nou ale přesto ne­vy­hnu­tel­nou de­strukci za­re­a­guje ve­řej­nost a nikdo nechce ris­ko­vat glo­bální paniku. V urych­lo­vači pra­cují vý­hradně ni­hi­listé, které příliš ne­trápí even­tu­a­lita ar­maged­donu a chtějí se jen naplno vě­no­vat vědě. To však ostře kon­tras­tuje s nově pří­cho­zím vědcem, kte­rého zjiš­tění šokuje a k smrti vyděsí. Ale teď, když zná ta­jem­ství, nemůže ho pře­stat znát. Jak se za­chová?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz