k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Anihilace (bůh je svině)

26. 6. 2018 — k47

Ně­kteří lidé, kteří naivně a za­ní­ceně věří v boha (pro­tože se bojí smrti, po­cho­pi­telně), tvrdí, že Bůh stvo­řil člo­věka k obrazu svému a zá­ro­veň vy­tvo­řil Zemi jen pro něho. Ray Com­fort ar­gu­men­to­val ba­ná­nem jako per­fekt­ním pří­kla­dem plo­diny na­vr­žené vyšší by­tostí spe­ci­álně pro lid­skou kon­zu­maci.

To všechno jsou po­cho­pi­telně ne­smysly. Bible a jiné svaté knihy jsou změtí kon­tra­dikcí a pověr doby že­lezné, divoké banány jsou od­porné žluté věci plné semen, stvo­ři­tel nám mimo jiné na­dě­lil ob­zvlášť ne­chutný ba­lí­ček nádorů a celý kosmos se může zne­na­dání zhrou­tit a vy­ma­zat celou naší slav­nou ci­vi­li­zaci, jakoby se nic nedělo.

Vezmu to v pořadí vzrůs­ta­jící apo­ka­lyp­tič­nosti:

A teď někdo ří­kejte, že tohle všechno je boží plán…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz