k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Všichni jsme jen sny upletené z kvarků (dokonce i Dan Dennett)

27. 6. 2018 — k47

Fyzika nám v po­sled­ním sto­letí dala jednu dů­le­ži­tou od­po­věď na otázku, kterou se nikdo moc ne­chtěl ptát. Ta od­po­věď zní: „Věč­nost není možná a všechno špatně do­padne.“ A když fyzici říkají všechno, myslí tím sku­tečně všechno.

Jen si vez­měte všechny možné konce lidské rasy, pla­nety Země, celého vesmíru a do­konce i kon­ceptu exis­tence:

Všechno ostatní jsou jen ba­na­lity. Vy­hla­zení su­per­i­n­te­li­gentní AI? Glo­bální otep­lo­vání? Způ­sobí to ne­na­dá­lou de­strukci celého kosmu? Ne. Tak to ne­stojí za řeč. Přihoď do ohně ještě pár pne­u­ma­tik.

A v ta­ko­vém pro­středí má člověk plá­no­vat na stáří? Až mi bude še­de­sát, ob­lo­žím se semtexem a vy­ho­dím se do vzdu­chu.


+1: Jedna věc je jistá: Ni­e­tz­s­cheho teorie věč­ného ná­vratu má v sobě značné množ­ství děr.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz