k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Algoritmická timeline jako nástroj kontroly

6. 1. 2018 — k47

Tohle na­va­zuje na text Twit­ter není to, co býval. V něm jsem se snažil popsat, proč mi twit­ter při­padá stále méně a méně atrak­tivní. Nej­větší změnou byly dlouhé tweety a před ní pak al­go­rit­micky tří­děná ti­me­line.

Je na místě se ptát, proč twit­ter zavedl zob­ra­zo­vání tweetů vy­bra­ných ně­ja­kým al­go­rit­mem, jako je tomu delší dobu na fa­ce­booku?

Plat­formy samé to pre­zen­tují jako zvý­šení kom­fortu a uži­va­tel­ské pří­vě­ti­vosti. To je jasné. Ale hlavní mo­ti­vací může být snaha získat víc kon­t­roly nad uži­va­teli, nad těmi, kdo pu­b­li­kují a těmi, kdo čtou, ve snaze z nich ex­tra­ho­vat víc pro­středků. (Tady odkážu na Dmytri Klei­nera, jak to v po­dob­ných chví­lích dě­lá­vám.)

Ti­me­line tří­děná al­go­ritmy, které se snaží od­had­nout, co je pro uži­va­tele re­le­vantní, značně mění pra­vi­dla hry a vy­tvá­řejí nové úzké hrdlo, které dává pro­vo­zo­va­teli plat­formy nové mož­nosti kon­t­roly. Algo-ti­me­line není po­há­něná jen stro­jo­vým učením, neu­ro­no­vými sítěmi, „deep lear­nin­gem“ a umělou in­te­li­gencí, ale hlavně záměry svých vládců.

Když fa­ce­book zavedl al­go­rit­mic­kou ti­me­line, na­jed­nou se uži­va­te­lům ne­u­ka­zo­valo všechno, co lajk­nuli nebo ode­bí­rali. Pu­b­li­ku­jící entity na­jed­nou ne­do­sáhly na tak široké pu­b­li­kum jako dříve, ale jen na to, které zvolil stro­jový ku­rá­tor. Když se jim to ne­lí­bilo, a chtěli se vrátit do sta­rých dob­rých časů, museli při­pla­tit.

Nejde o vůli uži­va­telů, ale roz­hod­nutí hla­vounů o tom, že chtějí prodat víc in­terní re­klamy. Je to cho­vání for­mu­jící po­hr­davý al­go­rit­mický pa­ter­na­lis­mus. My víme lépe než ty. A když chceš vy­bo­čit a po­cho­do­vat podle vlast­ního rytmu, bude tě to něco stát, čas, úsilí, peníze, nebo kom­bi­naci všech tří.

Víte jak Stall­man mluví o tom, že ne­svo­bodný soft­ware ne­re­spek­tuje své uži­va­tele. Tohle zapadá do jeho teze.

Stejně tak lidé z you­tube v po­měrně ne­dávné době za­vedli al­go­rit­mic­kou ti­me­line a značně tak změ­nili pra­vi­dla hry. Odběr na­jed­nou ne­zna­mená chci vidět všechno, co tento kanál pu­b­li­kuje, ale mám o tento kanál zájem, ale vy máte au­to­ritu roz­hod­nout, co se ke mně do­stane. To jsou dva velice od­lišné pří­sliby.

Ten druhý dává plat­formě mnohem víc moci, pro­tože na­jed­nou jejich úloha není jen spojit videa všech ode­bí­ra­ných kanálů do jed­noho se­znamu a se­řa­dit je, ale ak­tivně vy­bí­rat, co uži­va­tel uvidí a do určité míry for­mo­vat jejich re­a­litu.

Touto op­ti­kou je třeba po­su­zo­vat změny, které i když na po­vrchu jsou pre­zen­to­vány, že jsou myš­leny pro blaho uži­va­telů, můžou ne­po­zo­ro­vaně, ale agre­sivně jít proti jejich zájmům.

Vládci plat­fo­rem můžou vnést do svých pro­duktů umělé pře­kážky, aby vy­bídli své pod­dané k vyšší a ak­tiv­nější mo­ne­ti­zaci. Uži­va­telé na druhou stranu můžou od­mít­nou plat­formy se všemi jejich od­por­nými prak­ti­kami.

Bo­hu­žel to vypadá, že ra­di­kální hlasy nikam ne­po­ve­dou a zví­tězí le­tar­gie.


+1: no-X pre­zen­to­val ar­gu­ment, že to není jen „herdek, vlast­níci si můžou dělat, co se jim zlíbí“, ale ve hře je určitá kul­turní zod­po­věd­nost.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz