k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Adam a Eva

13. 12. 2018 — k47

Adam a Eva sku­tečně exis­to­vali. Ne ti bib­ličtí, po­cho­pi­telně, jen evo­luční pra­ro­diče našeho druhu.

Díky po­div­nos­tem ge­ne­tiky se geny chro­mo­zomu Y beze změny a re­kom­bi­nace pře­dá­vají přímo z otce na syna a geny mi­to­chon­drií z matky na dceru. Jen muži mají chro­mo­zom Y, ten při re­pro­dukci nemá samičí pro­těj­šek, se kterým by se re­kom­bi­no­val a je tedy předán ver­ba­tim, jen vzácně projde mutací. Pokud jste muž, váš bratr má iden­tický chro­mo­zom Y, stejně tak jeho syn. Po­dobně na tom jsou mi­to­chon­drie – sou­části buněk, které v prehis­to­ric­kých dobách před vzni­kem slo­ži­tých or­ga­nismů, žily sa­mo­statně, ale po­stupně se do­stá­valy do sym­bi­o­tic­kém vztahu s jinými buň­kami a po­sky­to­valy jim své služby. Vý­sle­dek byl něco jako sou­časné San Marino – jakoby ne­zá­vislé, ale přesto zcela včle­něné do ital­ské re­a­lity – mi­to­chon­drie fun­gují jakou sou­část našich buněk, ale ucho­vá­vají si vlastní DNA a ta je při re­pro­dukci pře­dána z matky na po­tomka, zcela bez zásahu ot­cov­ské DNA. Tohle zna­mená, že exis­tují dva in­di­ká­tory, které jsou beze změny (kromě ná­hod­ných mutací) pře­dá­vány na ná­sle­du­jící ge­ne­race a po­sky­tují tak mocné ná­stroje pro sle­do­vání šíření a roz­mno­žo­vání lidské rasy. S jejich pomocí je možné vy­sto­po­vat, že 0.5% všech lidí a 8% po­pu­lace Asie má jed­noho otce – Čin­gischána. Když za­jdeme hlou­běji do časů před his­to­rií, de­sítky a stovky tisíc let, do­sta­neme se k jed­nomu muži a jedné ženě – pří­slo­več­nému Ada­movi chro­mo­zomu Ymi­to­chon­dri­ální Evě. Všichni žijící muži zdě­dili své chro­mo­zomy Y od Adama a ženy do­staly geny mi­to­chon­drií od Evy.

Po­cho­pi­telně nebyli jediní dva žijící lidé, už vůbec ne první lidé a nej­spíš se minuly o tisíce let. Před­sta­vují jen úzká hrdla ge­ne­tické pro­li­fe­race. Spo­jení s bib­lic­kými po­sta­vami je sym­bo­lické, vědci si jen vy­půj­čili exis­tu­jící memy pevně za­ko­ře­něné v naší kul­tuře a pod­vě­domí, není v tom nic víc. Stejně jako Hi­g­g­sův boson, pře­zdí­vaný božská čás­tice, nejde o vin­di­kaci bib­lic­kých mýtů.

Jde o další po­zo­ru­hodný fakt, který uka­zuje, že jsme všichni bratři a sestry, není mezi námi velký rozdíl, každý z nás svázán ge­ne­tic­kým dě­dic­tvím jako děti hvězd­ného prachu.


+1: Pa­ter­nal mtDNA transmis­sion

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz