k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Absolutní ztráta času

23. 1. 2018 — k47 (♪)

Celý ten den byla do­ko­nalá ztráta času. Kdy­bych se ráno ne­pro­bu­dil, jen pra­málo by se změ­nilo.

Děsír po­řá­dal kla­sické pro­sin­cové Ry­bičky, ry­bičky, rybáři jedou v uli­cích me­t­ro­pole. Po minulé ko­morní ope­raci ve dvou se uká­zalo víc lidí a celá akce tedy měla větší po­ten­ciál. Počasí se ale záhy roz­hodlo, že začne vzná­šet ná­mitky.

Jen, co všechno dalo do pohybu a rybáři s transpa­ren­tem počali po­hl­co­vat své vodní oběti, začalo hustě sněžit, z ko­či­čích hlav hrací arény v ulici Na Pří­ko­pech se stalo ne­bez­pečné klu­ziště a záhy byla akce od­vo­lána. Navíc jsem vět­šinu pro­pásl z důvodu bi­o­lo­gické ne­zbyt­nosti. Uká­zalo se, že den před tím kon­zu­mo­vat jen pálivé pa­pričky a █████ nebylo stra­te­gicky vhodné roz­hod­nutí.

Hned potom, co utichly zvony recese, nastal čas plá­no­va­ného photo raidu. Když jsem ohla­šo­val akci, měl jsem na srdci náhlý a bru­tální útok na vá­noční trhy, tak­ticky zbrklý a pro­ve­dený s ma­xi­mální možnou in­ten­zi­tou. Pár lidí si pře­četlo šílené blá­boly pro­po­zic & řeklo si, že tohle jim zní jako ide­ální způsob jak strá­vit jedno od­po­ledne. Když někdo kývne na to na­prosté ma­nické bláz­nov­ství psané tr­ha­nou an­g­lič­ti­nou, která zní jako útržky z deníku psy­cho­ticka těsně přes tím, než se zhroutí, za­slouží si všechnu špat­nou karmu a kla­diva osudu, která na něj do­pad­nou. Sku­tečně jsem to tak plá­no­val, po­li­cie by nás vy­vedla v pou­tech v nej­lep­ším pří­padě. V tom nej­hor­ším by se nic ne­stalo a ex­kurze by se tvá­řila jako průvod sku­teč­ných fo­to­grafů, kteří jsou ve městě za účelem sku­tečné fo­to­gra­fie a ne jen špatně mas­ko­va­ného vý­trž­nic­tví. Síla davu je značná a čím víc lidí je po­hro­madě, tím větší akční po­ten­ciál mají. Doufal jsem, že se do­sta­neme přes hranu toho, co je v běž­ných spo­leč­nos­tech po­va­žo­váno za slušné a mo­rálně správné cho­vání.

Začal jsem čekat v houst­noucí vánici, ale nikdo se ne­u­ká­zal. Nikdo. Jen moje stopy ve sněhu sple­tené do uzlů.

Na­padlo mě, že bych měl pře­stat s photo raidy. Zjevně ne­fun­gují a sám nemám ini­ci­a­tivu a in­venci je na­pl­nit krví a udr­žo­vat v chodu. Jde o podnik předem od­sou­zený k zániku, jen fan­taskní přelud, který nikdy nemůže být zhmot­něn, jen ab­so­lutní ztráta času.

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ Čím dřív to za­říznu, tím dřív můžu začít sčítat škody.

Stejně jako na­po­prvé jsem byl solo & po­hy­bo­val se uli­cemi jako free agent, ██████████████████████████████████████████████████████████████████████ Při­pa­dal jsem si bez krve, bez ener­gie a bez naděje, jak to kdysi dávno napsal HST: „no more speed that fueled the si­x­ties.“ Mluvil o am­fe­ta­minu, ale měl tím na mysli me­ta­foru ener­gie, která hnala tu celou dekádu.

Mrznul jsem, pro­chá­zel uli­cemi a cítil se dutý. █████████████████████████████████████████████████████████████████ a tohle je to nej­lepší, co lze čekat a žádná maska bláz­nivé ak­ti­vity a lax­ního pří­stupu k ná­sled­kům to nemůže změnit, ██████████████████████████████████████████████████████████████████████ a za­bí­jím čas.

(Omluvte před­chozí od­stavce, psal jsem je před pár týdny ve stavu ex­trémní úz­kosti.)

Vzal jsem to za špatný konec. Klíčem k úspě­chu je mít nulová oče­ká­vání a dělat to, co bych dělal nor­málně, jen pozvat lidi, pro případ kdyby ná­ho­dou — nic ne­or­ga­ni­zo­vat pro out­si­dery, jen to vzít jako vzdá­le­nou mož­nost poznat pár nových duší. A pro­tože se za or­ga­ni­zo­vání me­etupu něco platí, dá se na to dívat jako na platbu za nové zná­mosti.

A s tímhle na mysli jsem načrtl další photo raid, který má za cíl fes­ti­val of Gu­g­ge­mu­sik an­sám­blů, hlavně tedy sobotu (jako tuhle sobotu) kdy se bude konat průvod uli­cemi města & jak stálí čte­náři jistě vědí, prů­vody, pře­hlídky, korza, pro­me­nády, po­chody, de­fi­lo­vání a pro­cesí mám rád.

Takže tak. Bude další photo raid. Všichni přijďte. Nebo taky ne. Je to celkem jedno.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz