k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

A Light Within - Epilogue

10. 2. 2018 — k47 (♪)

Nové album Epi­lo­gue od A Light Within se mnou re­zo­no­valo už od prv­ních tónů.

Byl k tomu velice dobrý důvod: Epi­lo­gue působí jako post-me­ta­lový klon The Mar­ty­r­dom of a Ca­ta­stro­phist. V tomto albu z roku 2009 Junius vy­prá­věli příběh ší­le­ného ka­ta­stro­fisty Im­ma­nuel Ve­li­kov­ského. Vzniklo tak masivní, roz­sáhlé a éte­rické dílo, kde slova Rus­kého ka­ta­stro­fisty plavou na hutném so­nic­kém sub­strátu, a které se mnou vždycky dokáže po­hnout. Nevím čím to přesně je, ne­do­kážu to uspo­ko­jivě vy­svět­lit. Může to být způ­so­beno aso­ci­ací s dobou, kdy jsem Junius slyšel poprvé, a kdy byl post-rock nový, čer­s­tvý a ne­pro­bá­daný žánr. A teď s každým po­sle­chem střípky těch ztra­ce­ných roků pro­sa­kují slu­chátky přímo do mozko­vých center ex­plo­zivní nos­tal­gie.

Možná, že to není tak kom­pli­ko­vané, možná, že hlavní roli má formát vy­prá­vění & hudba, spo­jené do jed­noho per­fekt­ního ho­mo­gen­ního celku. Přesně takový je Epi­lo­gue, oproti Mar­ty­r­domu zní o něco hut­nější & o něco post-me­ta­lo­věji, ale přesto ne­po­strádá at­mo­sfé­ric­kou složku.

Epi­lo­gue, jak je z názvu patrné, je po­slední část tri­lo­gie kon­cep­tu­ál­ních alb, které vy­rostly kolem pře­pisů deníků. Všechny tři díly jsou při­pra­veny k po­sle­chu na band­camp stránce sku­piny.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz