k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Číslo 47

29. 8. 2018 — k47

Dneska jenom malá po­známka & drobné vy­svět­lení. Proč se twit­ter účet svá­zaný s tímhle webem jme­nuje @kaja48, když všude jinde po­u­ží­vám 47?

Začalo to kdysi dávno, nej­spíš v dobách mezi 11. září a koncem bitvy o Bagdád v roce 2003, kdy jsem za­klá­dal email. Tvůrčí proces výběru pseu­do­nymu byl jed­no­ducý: Jméno + číslo baráku, kde jsem se v té době skrý­val. Nic víc. O něco poz­ději jsem pak za­lo­žil tenhle web na fre­e­hos­tingu pod do­mé­nou kaja47.wz.cz (již ne­funkční). kaja47 (vy­slo­vuje se krátce) se stal mým online ali­a­sem – po­ně­kud žo­vi­ální a stu­pidní, ale co, jednou jsem si to vybral, tak s tím vy­dr­žím. Poz­ději došlo ke zkrá­cení jen na k47. V roce 2006 jsem pak tuhle stoku pře­su­nul na doménu k47.cz. (Už dva­náct let, nesmím o tom moc pře­mýš­let, jinak mě chytí drápy exis­tenč­ního děsu.) O dva roky poz­ději jsem se pak re­gis­tro­val na twit­teru. Za další dva roky jsem pak na této so­ci­ální síti začal re­gis­tro­vat fůru čer­ných účtů. Ně­které jsem začal hned po­u­ží­vat pro různě nekalé účely (pře­vážně tro­lení), jiné celé roky spaly a ně­ko­lik se do dneš­ního dne ne­pro­bu­dilo. Jeden z nich byl @kaja48. Proces výběru byl zase tristně tri­vi­ální: Prostě zvedni číslo o jed­ničku. Ne­na­padlo mě ale ob­sa­dit další in­kre­men­tace a o něco poz­ději, když jsem se díval, byla všechna další kaja-něco-něco jména za­braná.

Roky ply­nuly a dostal jsem se do si­tu­ace, kdy vět­šina lidí, kteří mě sle­do­vali na @kaja47, se za­jí­mají o pro­gra­mo­vání & tech­nická témata, a nej­spíše nebude mít valný zájem o roz­jí­mání o div­ných psech, an­ti­pa­pe­žích nebo fas­ci­nace mapami. Dávalo smysl roz­dě­lit re­a­lity a ne­sna­žit se všechno cpát do jedné ko­lonky. Takhle jsem kdysi odřízl místní sekci pro­gra­mo­vání a udělal z ní funk­ci­o­nálně a pak de­ad­beef. Vzal jsem tedy jeden ze spí­cích účtů – čty­ři­cet os­mičku – a pře­ta­vil ho na hlavní in­for­mační tepnu k47čky.

Touto cestou jsme se do­stali do si­tu­ace, kdy k47.cz je svá­zaná s @kaja48 a funk­ci­o­nálně.cz ne­lo­gicky s @kaja47. Jde o ma­toucí relikt dávné his­to­rie, příliš tri­vální na vy­svět­lení, ale na tri­vi­ální na­to­lik, aby se pár duší chy­tilo do sítí a po­u­ží­valo na twit­teru to druhé jméno.

Ale co, jednou jsem si to vybral, tak s tím budu žít.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz