k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#301

20. 8. 2018 — k47

Dneska jsem chtěl něco napsat o pře­čer­pá­va­cích vod­ních elek­trár­nách a startu­pech, ale už jsou tři v noci a já se ne­cí­tím způ­so­bilý kon­strukce gra­ma­ticky správ­ných vět. Místo toho je čas na další vy­cpávku. Nemám ani dost kre­a­ti­vity, abych vy­mys­lel ro­zumné jméno. Na­padlo mě něco jiného: v pra­dáv­ných dobách k47čky no­vinky neměly ti­tulky, ale byly jen očís­lo­vané. Teď když nemám název, mohl bych se k to­muhle trendu z nouze vrátit. Proč ne, žejo? Ne že by to někomu vadilo. Ale kde čís­lo­vání vlastně skon­čilo? Z ar­chivu na mě vy­sko­čily dva zá­znamy s číslem #299. Jeden tvrdí, že po­slední číslo bylo #298 a ten druhý to svou exis­tencí popírá. Jeden z nich měl být #300 a proto se to dneska jme­nuje #301. (A tohle jsem řešil místo toho, abych šel hned spát.)

Mám ještě jednu ne­sou­vi­se­jící otázku: Můžu si na ži­vo­to­pis napsat, že jsem plně kva­li­fi­ko­vaný v „psaní o drob­nos­tech a his­to­ric­kých de­tai­lech, zcela ire­le­vantní pro celý zbytek lid­stva“? Ptám se pro ka­ma­ráda.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz