k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Za císaře pána a jeho železnici

1. 11. 2018 — k47

Když jsem se hnal tunely hlav­ního ná­draží směrem na Letnou, z prv­ního ná­stu­piště se ozý­valo hla­sité pro­kla­mo­vání. Něco se dělo. Nemám příliš zásad, ale když je od­ně­kud slyšet bordel, jdu se po­dí­vat. Exis­tuje mož­nost, že se při­pletu něčemu za­jí­ma­vému, nebo mě někdo po­střelí. Tak jako tak jde o al­ter­na­tivu pre­fe­ro­va­nou před tím, že se nic ne­stane. Na místě jsem se otočil o de­va­de­sát stupňů a vyběhl schody přímo ke zdroji zvuku a tam na prvním ná­stu­pišti se konalo něco, co bych tak úplně ne­če­kal.

V roce 1918, kdy vznikla sa­mo­statná Čes­ko­slo­ven­ská re­pub­lika z trosek Ra­kouska-Uher­ska, z im­pe­ri­ál­ních drah se staly dráhy státní. A právě ten den na Hlav­ním, se ode­hrá­vala re­kon­strukce této slav­nostní udá­losti. Hod­nos­táři v uni­for­mách, vojáci a pár do­bo­vých měš­ťanů do­dá­vali at­mo­sféru oka­mžiku. Dohoda byla po­de­psána, lidé na­ská­kali do his­to­ric­kého vlaku a zmi­zeli. A shodou náhod jsem byl poblíž zrovna v tom oka­mžiku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz