k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Za císaře pána a jeho železnici

1. 11. 2018 — k47

Když jsem se hnal tunely hlav­ní­ho ná­dra­ží směrem na Letnou, z prv­ní­ho ná­stu­piště se ozý­va­lo hla­si­té pro­kla­mo­vá­ní. Něco se dělo. Nemám příliš zásad, ale když je od­ně­kud slyšet bordel, jdu se po­dí­vat. Exis­tu­je mož­nost, že se při­ple­tu něčemu za­jí­ma­vé­mu, nebo mě někdo po­stře­lí. Tak jako tak jde o al­ter­na­ti­vu pre­fe­ro­va­nou před tím, že se nic ne­sta­ne. Na místě jsem se otočil o de­va­de­sát stupňů a vyběhl schody přímo ke zdroji zvuku a tam na prvním ná­stu­piš­ti se konalo něco, co bych tak úplně neče­kal.

V roce 1918, kdy vznik­la sa­mo­stat­ná Česko­slo­ven­ská re­pub­li­ka z trosek Ra­kous­ka-Uher­ska, z im­pe­ri­ál­ních drah se staly dráhy státní. A právě ten den na Hlav­ním, se ode­hrá­va­la re­kon­struk­ce této slav­nost­ní udá­los­ti. Hod­nostáři v uni­for­mách, vojáci a pár do­bo­vých měšťa­nů do­dá­va­li at­mo­sfé­ru oka­mži­ku. Dohoda byla po­de­psá­na, lidé na­ská­ka­li do his­to­ric­ké­ho vlaku a zmi­ze­li. A shodou náhod jsem byl poblíž zrovna v tom oka­mži­ku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz