k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

youtube-dl

26. 10. 2020 — k47

Tak prý youtube-dl dostal DMCA or RIAA a zdro­jáky se všemi svými forky byly promptně vy­hla­zeny z gi­thubu. Jakmile re­po­zi­tář padl, za­fun­go­val Stre­i­sand efekt a oka­mžitě po­vstalo tisíc zr­ca­del.

yt-dl si za­slouží každé z nich, jde o per­fektně jed­no­du­chý a uži­tečný ná­stroj, který v duchu Unixu dělá jednu věc a dějí ji dobře: umí sta­ho­vat videa a mp3ky ze všech mys­li­tel­ných ser­verů. Pro mě je to ale mnohem víc, spolu s vlc před­sta­vuje jediný způsob, jak sle­duju videa z you­tube. Když o tom tak pře­mýš­lím, nemůžu si vzpo­me­nout, kdy jsem na­po­sledy viděl něco přímo na jejich webu. Musí to být už pár let. Ale na tom teď ne­zá­leží.

Hlav­ním be­ne­fit je v tom, že nejsem ne­u­stále v ob­le­žení al­go­rit­mic­kého po­nou­kání dívat se dál, dívat se na další a další klipy, ne­mu­sím vzdo­ro­vat ma­ni­pu­laci, která člo­věku tlačí vi­rální sračky a nutí ho trávit čas jinak, než on sám chce. Však víte: Chci se po­dí­vat na tohle jedno video a nic víc – yt ale nebyl na­vr­žen pro tento účel, jeho smysl je ma­xi­ma­li­zo­vat en­gejdžment a ná­vy­ko­vost. Zůstaň a dívej se na re­klamy. Jeden ze způ­sobů jak nehrát tuhle hru, nabízí právě youtube-dl.

Bo­nu­sem pak je of­fline sle­do­vání. Pár videí se mi na­hro­madí na disku a dívám se na ně, jak se zrovna hodí, po­cho­duju podle vlast­ního rytmu, ne posle ur­gent­ního na­lé­hání ba­ha­vi­o­ristů jedné z nej­větší kor­po­race na stětě.

(Mi­mo­cho­dem: RSS na­po­jené na youtube-dl je spo­leh­li­vější forma odběrů než to, co do­stane nor­málně. Není třeba don't forget to ring the bell, jako banda šim­panzů.)

Po­dobné důvody vedly ke vzniku hy­per­twee­teru. To co soc-net dělal, bylo straš­livě otravné, ma­ni­pu­la­tivní a oči­vidně ne v mém zájmu. Proto jsem napsal něco, co mi umožní si pře­číst nové zprávy a co nej­rych­leji vy­pad­nout. Od prv­ního dne nečtu soc-net jinak než přes spar­tán­ské roz­hraní hy­per­twee­teru.

Ve finále se nic ne­stane, yt-dl se pře­sune jinam a ná­stroj, který po­sky­tuje malou oázu klidu ve fun­da­men­tálně ne­přá­tel­ské síti, nám ji bude po­sky­to­vat i nadále.

komentáře

Videa z osy předního kola

25. 10. 2020 — k47

Už to bude nějaký pátek, co mě jednou (nej­spíš) ráno na­padlo při­dě­lat na osu před­ního kola (u kola) kameru a zjis­tit, jak vypadá video z této per­spek­tivy (za jízdy). Jako ob­vykle, nápad se zrodil, ale dál se nic nedělo. Teprve teď na mě v dílně vy­kouklo že­lezné elko, kterým se k sobě můžou zbou­chat dva trámy a bylo vy­sta­ráno. Jednu stranu rych­lo­pu­pí­ná­kem při­pev­nit k přední vi­d­lici, na druhou, vo­do­rov­nou, na­šrou­bo­vat ghetto foťák & jede se. Nejdřív se tedy musím pře­svěd­čit, že jde o bez­peč­nou kon­fi­gu­raci. Přece jenom závit, který běžně drží přední kolo, je za­šrou­bo­vaný o dva nebo tři mi­li­me­try méně, v cestě mu stojí jedno rameno onoho elka. V se­znamu udá­lostí, které chci zažít, se „ztra­tit za jízdy přední kolo a ope­ra­tivně řešit jak po­stu­po­vat dál v rych­losti pře­sa­hu­jící třicet ki­lo­me­trů v hodině“ na­chází po­měrně nízko. Ne na úplně po­sled­ním místě, ale moc tomu ne­chybí. Na­štěstí to drží. Další pro­blém je pak jestli bude držet foťák. Nemusí úplně upad­nout, stačí, když se povolí a pak plandá ze strany na stranu. To se stalo a velká část tes­to­vací sto­páže je pohled do boku. Buď to utáh­nout na fest nebo tam hodit gu­mo­vou pod­ložku. Když vy­chy­táte tyhle dvě drob­nosti, nic dal­šího v tom není & můžete jezdit & ná­sledně být zkla­máni ne­vý­raz­ným videem.

Na jedné cyk­los­tezce to vypadá nějak takhle. Pohled pěkně od as­faltu, to jo, ale záběry nuda, nic moc se na nich neděje (pokud ne­po­čí­táme kon­takt se sle­pi­cemi, husami, toho tlus­tého cyk­listu na sil­nič­ním kole, který cospla­y­o­val za pro­fe­si­o­nála + fakt, že stín ne­klame & moje bunda do­o­pravdy při­po­míná padák, jak ne­pro­mo­ka­vostí, tak ae­ro­dy­na­mi­kou).

Cel­kově stará ghetto kamera je hrůza, neje­nom že ji moc nejde na­tá­čet, dy­na­mický kon­trast je velice špatný & vy­so­ko­frekvenční de­taily listí a bit­rate nejde do­hro­mady, chví­lemi to navíc vy­pa­dalo, že umírá. Dis­plej divoce blikal. Buď za to můžou vib­race nebo pro­ce­sor zmatou rychle se měnící de­taily. Navíc pokud mě paměť ne­klame, tohle je první video, které jsem kdy na­to­čil úmy­slně a nešlo o stisk­nutí čer­ve­ného tla­čítka omylem. A to asi něco zna­mená.

komentáře

Připadáš mi strašně hubenej

23. 10. 2020 — k47

Je to za­jí­mavé, povím vám. Když se do­sta­nete do zdra­vého roz­mezí tě­lesné hmot­nosti, začne se vám do­stá­vat usta­ra­ných po­hledů: Kolik vážíš? Při­pa­dáš mi strašně hu­be­nej. Jsi v po­řádku? Nejsi ne­moc­nej? A tak po­dobně. Ne, ne, ne, jakoby od­po­ví­dáte. Tohle je nor­mální váha prů­měr­ného muže této výšky. *Tohle, uka­zu­jete na po­my­sl­ného člo­věka, který má sta­rost, jestli nejste pod­vy­ži­vení, je hra­nice obe­zity (sice dle BMI, které není určeno jako mě­řítko jed­not­livce, ale po­pu­lace, ale i tak má skoro 100 kilo).

Na druhou stranu, nor­mální váha je pod­prů­měrná. České BMI před 2-3 roky do­sa­ho­valo 25.2, s nad­vá­hou žilo 47 % mužů a 33 % žen a obe­zi­tou trpělo 20% mužů a 18% žen. Z po­hledu po­pu­lace jsem vychrtlá zrůda, v pod­statě kost­li­vec, pod­vy­ži­vený ano­rek­tik, který musí mít ně­ja­kou straš­nou du­ševní po­ru­chu a každou vte­řinu strašně trpí, když se pře­máhá, aby se necpal máslem a sla­ni­nou a špekem a dorty a cukrem přímo z pyt­líku a tak po­dobně.

Jiný život a jiné stra­vo­vací návyky jsou možné a nejsou vůbec ne­pří­jemné. (Nebo jak říkali nemytí neo-mar­xisté (pro­miňte, kých­nul na mě sympto­ma­tický kon­zer­va­tista) le­vi­čáci: Lepší svět byl vždy možný.)


+1: Vět­šina zemí světa má prů­měrné BMI nad hra­nicí nad­váhy 25

+2: V USA je 36% po­pu­lace USA obézní

komentáře

Zahladit stopy

22. 10. 2020 — k47

Tak se to na­ko­nec stalo: Zamkli mi twit­ter. Jeden starý tweet po­ru­šil pra­vi­dla & abych se dostal zpátky, musel jsem od­sou­hla­sit, že jako pokání in­kri­mi­nu­jící text smažu. Jo, ok, to zní ro­zumně, nemám silné pře­svěd­čení, že jsem v právu & měl bych se bránit.

Když už jsem byl v tom, do hy­per­twee­teru jsem na­hac­ko­val funkci, která zničí všechny tweety & lajky starší než X dnů. Hodí se to pokud ne­chcete, aby vás staré vtipy v bu­doucnu do­hnaly před sa­mozvaný soud soc-netu, chcete začít nanovo, nel­píte na his­to­rii, nejste skalní fan­dové soc-netů nebo třeba plá­nu­jete odejít z twit­teru za lepším, třeba někam do zá­koutí fe­di­verse světa. Pro ty pří­pady stačí spus­tit scala -cp './*' tw.scala purge 14 a jste svo­bodní, přítěž his­to­rie (kromě po­sled­ních 14 dnů) zmi­zela.

Pro­běhla čistka, všechno vypadá ok, dívám se kolem a za­sta­vili mi účet @kaja48, tam chodí jen odkazy na místní ak­tu­a­li­zace, nic víc, ale prý suspi­ci­ous acti­vity, de­taily ne­spe­ci­fi­ko­vány. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je ověřit te­le­fonní číslo & do toho se mi moc nechce, pre­fe­ruju být nikdo. Jiná al­ter­na­tiva jak kon­flikt vy­ře­šit není na­bí­zena, twit­ter prostě chce reálné iden­ti­fi­ká­tory svých uži­va­telů a basta. Proč tohle děláte? Jestli něco ze­sí­lilo moje od­hod­lání přejít do al­ter­na­tiv­ních fe­di­verse vod, tak jsou to právě tyhle ne­smysly.


+1: Taky jsem na­pra­vil Se­ve­rá­kovy při­po­mínky (hlavně o po­u­ži­tel­nosti a kó­do­vání na ne-linux plat­for­mách). Za ně dík. Teď jde o něco méně ne­přá­tel­ský kus soft­waru.

komentáře

Diagnóza Šmucler

20. 10. 2020 — k47

Číst Šmucle­rův twit­ter je jízda. Je jasné že jako se kdysi sta­věly morové sloupy, teď musíme po­sta­vit co­vi­dový sloup, jen na jeho vr­cholku nebude pa­nenka Marie, ale Zubař, co ví všechno.

Drob­no­hle­dem jsem se po­dí­val na ně­ko­lik jeho zkazek, abych věděl co & jak. V jedné z nich tvrdí

No­si­tel No­be­lovy ceny a vy­ná­lezce PCR testů, proč jejich po­zi­tivní počet mnoho neříká.

ori­gi­nální tweet zní:

Kary Mullis, Noble Prize Winner & In­ven­tor of the PCR Test: „With PCR, if you do it well, you can find almost any­thing in any­body.“

Půjde nej­spíš o video z doby, kdy začal po­chy­bo­vat, že HIV způ­so­buje AIDS a prav­dě­po­dobně má na mysli to, že PCR je di­a­gnos­tický ná­stroj, který po­tvrdí pří­tom­nost určité mo­le­kuly v těle, ale neříká nic víc. Z prin­cipu nemůže pro­ká­zat že jedno může za to druhé.

Přesto mi při­padá (a tady jde o můj názor di­le­tanta), že jestli počet lidí s virem v těle ko­re­luje s počtem one­moc­nění, hospi­ta­li­zací, JIPek a obětí, jde o uži­teč­nou me­t­riku.

U to­ho­hle tweetu je za­jí­mavé sle­do­vat jeho cestu, pro­tože Ta je docela divoká. Velice rychle začne do za­pa­dat do stále hlub­ších kon­spi­rač­ních kruhů a dojde i na QAnon. Je tohle signál, že Česká sto­ma­to­lo­gické komora ne­přímo pod­po­ruje QAnon kon­spi­raci? Otázky, samé otázky…

Další tweet od­ka­zuje na graf s počtem mrtvých za prv­ních 30 týdnů v Če­chách. Má uka­zo­vat, že není vidět žádný dras­tický nárůst ze­mře­lých. Stačí ale jeden pohled aby bylo poznat, že to má pár pro­blémů. Graf uka­zuje čísla nad 60 tisíc a má velkou va­ri­a­bi­litu mezi ±60-66k. Aby z něj byla vidět ka­ta­strofa jasně vy­bo­ču­jící z nor­málu, muselo by zemřít aspoň 5 tisíc lidí navíc. To se ne­stalo, to víme a 1000 se ztratí v roz­ptylu mi­nu­lých let. Takže graf ne­u­ka­zuje nic uži­teč­ného, kromě faktu, že ne­pro­bíhá apo­ka­ly­psa bib­lic­kých roz­měrů. Ale i čísla menší než by byla vidět na slou­pečku roč­ního součtu ze­snu­lých před­sta­vují tragé­dii.

Pak od­ka­zuje na pre­zen­taci UMŘÍT „S CO­VI­DEM“ NEBO „NA COVID“.

Celá tahle pe­dan­tie kolem sna je jen zby­tečné roz­pty­lo­vání, o němž můžeme dlouze de­ba­to­vat, aniž by to k něčemu vedlo. Mnohem uži­teč­nější by byl údaj, o kolik let života člo­věka covid při­pra­vil. Je to týden nebo deset let? Pokud to na­sta­víme na do­sta­tečně dlou­hou dobu všichni zemřou s co­vi­dem. Není to víc než planá so­fis­tika.

Pre­zen­tace tvrdí „s chřip­kou zemře 1500-2000 ročně“, od­ka­zuje se při tom na web, který cituje Haló noviny, ci­tu­jící ex-ex mi­nis­tra zdra­vot­nic­tví. Na chřipku, pak uvádí, že zemře 100-300 lidí ročně. Ok, to od­po­vídá, ve sta­tis­ti­kách úmrt­nosti je sku­tečně uve­deno asi tolik obětí u chřipky. (O pár řádků níž v ko­lonce pe­u­mo­nie, pů­vodce ne­spe­ci­fi­ko­ván skoro 3000 obětí ročně. Má to něco spo­leč­ného? Žádné info.)

Na chřipku umírá 5-20× méně než s ní a pak přijde bomba: Proč by to u Covidu mělo být jinak? Víc na­vá­dě­jící otázku ne­mohli vybrat. Já se naopak ptám proč to má být stejně? Ne­zod­po­vě­zeno. Po­lo­žili otázku a tu­še­nou od­po­věď hned po­u­žili jako od­po­věď pro další spe­ku­lace. Pak po­rov­ná­vají ČR a Slo­ven­sko – 948 vs. 61 obětí. Prý za to může fakt, že Slo­váci po­čí­tají jen ty na a my po­čí­táme ty s. Počty pří­padů 208915 vs 35330 v tom asi ne­hrají žádnou roli.

To ale není všechno. Pre­zen­tace je hos­to­vána na webu kulovy-blesk.cz, kde bují glo­bální kon­spi­race, strach z masové mi­grace, 5G, chem­trails, anti-vaxx – plný gamut ší­len­ství na odiv. Po­řá­dají petici po­ža­du­jící za­lo­žení komise, která to všechno vy­šetří. A pak taky tohle:

po­že­neme k zod­po­věd­nosti i ty, kteří mlčí a jen tiše při­hlíží, jak se tohle vše ode­hrává

To zna­mená i mě a tebe. Sakra.


Je tam toho spousta. Šmucler si vždy vybere, co se mu hodí do krámu a ne­hledí odkud in­for­mace po­chází nebo jaký je její plný kon­text. Ale jaká je vlastně jeho pozice? Je v ní cítit nádech ne­u­r­čité kon­spi­race. Píše Češi berou covid vážně ale ne­hroutí se z něj i přes ob­rov­skou kampaň nebo Po­li­tiky a ne­zod­po­věd­nými lidmi vy­dě­šené oby­va­tel­stvo šílí. Jsou tam cítit jacísi oni, jakýsi plán.

Ne­pro­pa­guje, co dělat, ale hlavně, co je dle jeho ne­ko­nečné moud­rosti špatně, nebo jen velice zřídka a velice mlhavě, tes­to­vání sha­zuje jako nic­ne­ří­ka­jící číslo, nemá pro­gram, nemá plán kromě všechno je jen to uměle vy­vo­laná panika. Ná­zo­rem vždy pro­teče skrz sku­liny. Jeho kri­tika v pod­statě stojí na tech­ni­ka­litě, že ne­mů­žeme přesně vědět, kolik ne­moc­ných a mrtvých má sku­tečně na svě­domí covid. Ne­mů­žeme si být jistí, tak bere ten extrém, který se mu líbí víc.

komentáře

Úzká řídítka

19. 10. 2020 — k47

Když jsem na kole minul dívku, která vážila 40 kilo i s po­stelí na top-end plně od­pru­že­ném hor­ském kole s ultra ši­ro­kými ří­dítky, bylo už zdálky cítit, že k sobě něco ne­pa­suje. Jme­no­vitě ná­stroj spe­ci­álně op­ti­ma­li­zo­vaný pro velice ná­ročný terén a si­tu­ace, která se onomu terénu ani vzdá­leně ne­po­do­bala.

Ne­stává se to zas tak často, ale vždy mě za­hřeje na duši, když potkám někoho na kole s úzkými rov­nými ří­dítky, však to znáte: Stroj ne­u­r­čité pro­ve­ni­ence ve stylu hor­ských kol pozd­ních de­va­de­sá­tých let, které jsou dnes pře­křtěny na gravel bike. Asi to bude pro­jekce, ale vždy to budí před­stavu, že ten člověk ví, co chce – ne­za­jímá ho ab­surdní terén a ne­jezdí jen a pouze po hlad­kém as­faltu a tak má něco mezi. Šest­a­dva­cítky kola jsou jen bonus pro kořeny, kteří od­mí­tají jít s dobou.

Tipuju, že vět­šinu lidí ne­za­jímá MTB nebo sil­niční cyk­lis­tika jako taková, nej­více ocení něco v duchu XC a ide­á­lem by bylo tre­kové kolo (nebo ještě lépe elek­tro­kolo) – něco ne­pří­liš exo­tic­kého a ne­pří­liš spe­ci­a­li­zo­va­ného. V pri­o­ri­tách oby­čej­ného jezdce bude fi­gu­ro­vat levnénení třeba ser­vi­so­vat. Od­ha­duju, že nejvíc ko­lek­tiv­ních ki­lo­me­trů a člo­vě­ko­ho­din jízdy pro­běhlo v pro­středí, které ne­vy­ža­duje plné-tlu­miče nebo za­krou­cená ří­dítka, ale to můžou být jen moje před­sudky.

Nebo elek­tro­kola, po­cho­pi­telně. Stále po­pu­lár­nější a jsou vidět úplně všude. Tento trend schva­luju & chápu ho, i když s nej­větší prav­dě­po­dob­ností na žádné v nej­bližší dekádě ne­u­sednu.

Podle zákona může motor po­má­hat ma­xi­málně 250 watty výkonu a pouze do rych­losti 25 km/h. To nemusí vy­pa­dat jako moc, ale zdání klame. Když budu brát, že kombo jezdce+kolo váží 100 kg, tak jen výkon motoru plnou rych­lostí 25 km/h vyjede svah 3.7%, 10 km/h svah 9.1% a 5 km/s svah 18%. Osm­náct pro­cent je zcela ab­surdní stou­pání. Teď si do toho při­dejte vlastní nohy a do kopce musíte do­slova letět. To musí být sranda. Elek­tro­kola dávají smysl, ať se na ně člověk dívá jako na užit­kové ná­stroje nebo na pro­středky zábavy.


+1: Dělba pře­pravní práce oby­va­tel čes­kých měs­tech

+2: Prý to v zimě na kole nejde…

komentáře

Vyjednávat s vlastními pravidly

17. 10. 2020 — k47

Každé no­vo­roční před­se­vzetí se zhroutí, když za­čnete vy­jed­ná­vat s vlast­ními pra­vi­dly. Člověk může pře­stat ze dne na den úplně, moc práce, moc námahy, to jo, ale mnohdy se od­hod­lání drolí pomalu v malých krůč­cích.

Ob­vykle to začne s velkou vervou a velkým od­hod­lá­ním. Člověk sám přijal určitá pra­vi­dla a plní je do pun­tíku. Po­stupně ale začne hledat vý­jimky. Dneska to můžu po­ru­šit, pro­tože něco, něco, něco, důvody. Dneska jsem byl běhat a tak si můžu dát sladký koláč. Dneska to po­ru­ším, pro­tože tomu nechci vě­no­vat úsilí, ale zítra to naženu, pří­sa­hám. Or­to­doxní žid nemůže vep­řové, ale dneska si dá sla­ninu, pro­tože na ní má chuť. Buď jedno nebo druhé, prosím.

Tyhle ma­né­vry z hloubi duše ne­sná­ším.

Při­jali jste pra­vi­dla, podle kte­rých se chcete chovat, ale po­stupně za­čnete hledat díry, abyste je jako pořád jakoby plnili, ale prak­ticky se jim vy­hý­bali, pro­tože je to po­ho­dl­nější. Před­se­vzetí jenom jménem. Pokud to ne­fun­guje, změňte pra­vi­dla, za­veďte nová, re­ál­nější, která jste schopni do­dr­žo­vat.

Ne­sná­ším to proto, že to sám někdy dělám. Teď ale aspoň vím, že jak začne vy­jed­ná­vání, před­zna­me­nává to konec a nastal čas na změnu.

komentáře
16. 10. 2020

Illichovská matematika


Ok, jen malá poznámka. Kdosi se zmínil, že plánuje upgradovat z loňského modelu telefonu na právě uvedený. Zaletěl jsem do ceníků a tam se artikl vznášel na cenové hladině 33 tisíc korun. Pak jsem se na otočku stavil na wikipedii a dle její kolektivní moudrosti průměrná čistá mzda činí 25685 za… celý článek →
14. 10. 2020

Mikrofungus


Fotil jsem houby. To je celé. celý článek →
13. 10. 2020

Na co se budeme dívat dneska?


Jak se rozhodnout, na jaký film se podívat? Co třeba tohle: Stáhnout všechna uživatelská hodnocení z ČSFD, prohnat je přes algoritmus NN-descent a pak to dát na web. celý článek →
11. 10. 2020

Pravděpodobnost úmrtí


V Republice jsme dosáhli významné mety: U 1% všech obyvatel byla potvrzena nákaza koronavirem a zemřelo jich už víc než 1000. Jak dlouho uběhlo od doby, kdy jsme byli nejlepší a ostatní se od nás měli co učit k jsme 14 dní před kolapsem? To je kouzlo exponenciály. Dlouho to vypadá jako že dobrý a… celý článek →
10. 10. 2020

O dvacet let pozdě, pingback a fediverse


Tenhle web si nikdy nezakládal na aktuálnosti. Dělat věci včas není pro mě, přesto zpoždění 20 let může být už příliš dlouho. celý článek →
8. 10. 2020

Dvě strany


Ze Států se čas od času ozývají hororové příběhy o mechanické stránce voleb. Demokracie ano, ale ne zas tak moc, co kdyby plebs volil špatně. Všechny ty špinavé triky zní tak cize & vzdáleně: čistky v seznamech registrovaných voličů, zastrašování, snaha určitým kohortám populace co nejvíc… celý článek →
7. 10. 2020

Wikipedické faktoidy #6


Další telegrafická várka okrajově zajímavých faktoidů z wikipedie: celý článek →
5. 10. 2020

Sosák


Invazivní druhy pořádají invazi. Vroubenka americká se už týdny motá kolem Cely, několikrát pronikla dovnitř, komíhala se kolem, když jsem sedával na balkóně, každý den se snaží dobít dovnitř přilepená na nečekané překážce okna. Brouk musí pochodit, že tohle není jeho barák a nemá tu co dělat. celý článek →
2020  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2019  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2018  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2017  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2016  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2015  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2014  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2013  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2012  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2011  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2010  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2009  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2008  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2007  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2006  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2005  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2004  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2003  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
2002  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz